วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

มรดกอารยธรรมโลก

   หนังสือ มรดกอารยธรรมโลก มีเนื้อหาครอบคลุมองค์ความรู้ของโลกตะวันตกและโลกตะวันออกทางด้านประวัติ ศาสตร์  ปรัชญา  ศาสนา  ภาษา  วรรณคดี  ดนตรี และศิลปะที่มนุษย์แต่ละยุคสมัยสั่งสมกันมาจนกลายเป็นมรดกอันยิ่งใหญ่  ซึ่งเป็นรากฐานความเจริญทางภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ประวัติผู้แต่ง
ผู้แต่ง  คณะกรรมการวิชามรดกอารยธรรมโลก
อ้างอิง 
       หนังสือมรดกอารยธรรมโลก CB113.T5 ม.432 2549 ฉ.2 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
  พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545  พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549
จัดพิมพ์โดย
        สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร./โทรสาร 0-2940-5501-2, 0-2942-8056 http://kup.ku.ac.th e-mail : kup@ku.ac.th
จัดจำหน่ายโดย :
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ. 1066 ปณฝ.เกษตรศาสตร์
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10903
โทร. 0-2579-9596, 0-2942-8067

ประวัติผู้จัดทำ
         นางสาวชุติกาญจน์ ศรีกรด
5556611004 สาขา ศิลปะการแสดงและการจัดการ
       นายคมกฤช แซ่ฮ้อ
5550011008 สาขา รัฐกิจและรัฐวิสาหกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น